Bizonyítvány másodlat igénylése

Elveszett, megsemmisült, megrongálódott, középiskolai vagy érettségi bizonyítvány esetén, illetve születési névváltozás miatt írásbeli kérelem alapján bizonyítvány másodlatot állítunk ki.

A bizonyítvány másodlat igénylésének ügymenete a következő

  • időpontegyeztetés a gimnáziumi titkárságon személyesen vagy az alábbi telefonszámokon:

06 72 238 893 vagy 06 72 239 655/110-es mellék, illetve az alábbi e-mail címen: iskolatitkar@gandhigimi.hu

  • a bizonyítvány másodlat kiállítása az írásbeli kérelem alapján történik

A bizonyítvány másodlat átvétele:

  • csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja 3000 Ft-os illeték megfizetéséről szóló igazolás bemutatása ellenében veheti át.

Az illetéket a Magyar Államkincstár által vezetett eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással kell teljesíteni.

Magyar Államkincstár eljárás illetékbevételi számlaszáma: 10032000-01012107.

Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbiakat: az ügyfél neve, lakcíme, ügyszáma (ha rendelkezik vele), eljárás típusa (bizonyítvány másodlata). Az eljárási illeték megfizetésének tényét az eljárás során igazolni szükséges.

Bizonyítvány másodlat kiállítására vonatkozó törvényi háttér:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 96.§ (6):

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

  1. § (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat.

(2) *  A bizonyítványmásodlatnak – a 113. § (2) bekezdés szerinti névváltozás kivételével -szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének vagy megbízottjának aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával.

(3) *  Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakmai bizonyítvány, képesítő bizonyítvány szerepel a hivatal által vezetett központi nyilvántartásában, az eredeti bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell.

(4) A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.

Illeték megfizetésére vonatkozó törvényi háttér:

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján.