Bizonyítvány másodlat igénylése

Elveszett, megsemmisült, megrongálódott középiskolai vagy érettségi bizonyítvány esetén írásbeli
kérelem alapján bizonyítvány másodlatot állítunk ki.
A bizonyítvány másodlat igénylésének ügymenete a következő:

– időpontegyeztetés a gimnáziumi titkárságon személyesen az alábbi telefonszámokon:
06 72 238 893 vagy 06 72 239 655/110-es mellék, vagy az alábbi e-mail címen lehet kérni:
iskolatitkar@gandhigimi.hu
– a bizonyítvány másodlat kiállítása az írásbeli kérelem alapján történik

A bizonyítvány másodlat átvétele:
– csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja 3000 Ft-os illetékbélyeg ellenében veheti
át.

Bizonyítvány másodlat kiállítására vonatkozó törvényi háttér:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról 96.§ (6):

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján
bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban
meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

114. § (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására
szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat.

(2) *  A bizonyítványmásodlatnak – a 113. § (2) bekezdés szerinti névváltozás kivételével -szöveghűen
tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat
kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése
esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A
bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát,
továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító
szerv vezetőjének vagy megbízottjának aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával.

(3) *  Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat
iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy
érvénytelenné nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakmai bizonyítvány,
képesítő bizonyítvány szerepel a hivatal által vezetett központi nyilvántartásában, az eredeti
bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi
nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell.

(4) A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot engedélyezett,
sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.

Illeték megfizetésére vonatkozó törvényi háttér:
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény